- Mötet öppnas -
- Upprop -
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Allmänpolitiskt debatt.
3. Begäran om entledigande, Christer Gustafsson (KD)
4. Val av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
5. Begäran om entledigande och fyllnadsval, nämndeman vid Jönköpings tingsrätt.
6. Interpellation ang förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag, samt barnens möjlighet till inflytande över sin utbildning.
7. Motion om att öka förutsättningarna för insekternas överlevnad.
8. Framställan om medel till verksamhet i Kamratstödet Gnosjö Ekonomisk förening.
9. Fråga om utvärdering av kommunens förvaltningsorganisation.
10. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
11. Beredskap inom deltidsorganisationen.
12. Begäran om entledigande, Ewa Einarsson (S)
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018