- Mötet öppnas - Upprop -
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
3. Motion om avveckling av LOV-systemet i Gnosjö kommun
- Mötet återupptas efter ajournering, forts. ärende 3
4. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
5. Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Gnosjö kommun
6. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner, oktober 2019
7. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda medborgarförslag, oktober 2019
8. Avveckling av Entreprenörsregionens ekonomisk förening
9. Avveckling av Smålandsriket ekonomisk förening
10. Skattesats för 2020
11. Ekonomisk uppföljning, Tertialbokslut 2 - Sanna Rickardsson, ekonomichef
12. Motion om kollektivtrafikens utbyggnad
13. Delgivning, val av tillfällig ersättare som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott
15. Fyllnadsval, Annie Fredriksen (S)
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018