- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Allmänpolitisk debatt
3. Interpellation angående personaltätheten på särskilda boenden
4. Markförvärv Hillerstorp 1:48 m m (förvärv av Storåvallen i Hillerstorp AB)
5. Finnvedens samordningsförbunds Årsredovisning med bokslut 2018 och revisionsberättelse
6. Val av tillfällig ersättare som ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott
7. Årsredovisning, revisionsberättelse för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för år 2018
8. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2020
9. Årsredovisning 2018 för Gnosjö kommun - Sanna Rickardsson, Ekonomichef
10. Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2018 för kommunens verksamhet
11. Motion om att öka förutsättningarna för insekternas överlevnad
12. Motion om att införa sommarkollo för äldre
13. Begäran om entledigande, Thinh Tran (V)
14. Motion om behov av fler hyresrätter
15. Motion om införande av friskvårdsinsatser inom socialförvaltningens verksamhetsområde
Kommande sändningar
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018

No videos found

Kommunfullmäktige 30 januari 2020
Kommunfullmäktige i Gnosjö kommun kallas till sammanträde torsdagen den 30 januari 2020 i Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl 18.30