- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslista
2. Utdelning av arkitekturpris
3. Utdelning av Norles musikstipendium
4. Inköp av fastigheterna Hillerstorp 4:124 samt Hillerstorp 4:15 (Hillecenter)
5. Revisionsrapport Fastighetsunderhåll i Gnosjö kommun
6. Bokslut 2018 Räddningsnämnden
7. Delgivning: Tillsyn över överförmyndarna i Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö
8. Uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare, våren 2019
9. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens taxa 2019
10. Val av revisor för Finnvedens samordningsförbund mandatperioden 2019 – 2022
11. Val av ledamöter till Business Gnosjöregionen AB
12. Ekonomisk uppföljning, Tertialbokslut 1
13. Tilläggsbudget för 2019
14. Ombudgetering av investeringsanslag 2018 – 2019
15. Revisionsgranskning av lokalförsörjning och lokalutnyttjande
16. Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse från Stiftelsen Davidsonska Donationen
17. Fyllnadsval vänsterblocket
18. Delgivning
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018