- Mötet öppnas -
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslista
- Upprop -
Extra om Branden i Granstorp - Kristine Hästmark (M)
2. Förskoleplatser
3. Medborgarförslag: Utökning av morgonsimmet i Töllstorpshallen.2018-00714
4. Riktlinjer för komponentavskrivning
5. Val av ombud och ersättare till Kommuninvest föreningsstämma 2019 – 2022
6. Uppföljning av intern kontroll 2018, kommunsammanställning. 2019-00136
7. Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
8. Entledigande från uppdrag - Lövensköldska fonden
9. Årsredovisning för Kulturarv Marieholm ekonomisk förening 2018. Information av Sture Jonsson
10. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner, april 2019
11. Uppskov bokslut 2018
12. Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2018 med revisionsberättelse. Information av Gunnar Lindow
13. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
14. Interpellation angående personaltätheten på särskilda boenden
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018