- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Motion om att ingå överenskommelser (IOP) med civilsamhället
3. Motion om cykelväg mellan Gnosjö-Nissafors-Hestra
4. Medborgarförslag: Cykelväg Gnosjö - Nissafors – Hestra
5. Inköp av fastigheten Hornabo 1:45
6. Riktlinjer för kommunens kravverksamhet
7. Motion för att stimulera mer byggnation
8. Motion om fria pedagogiska måltider för förskole- och särskolepersonal
9. Revisionsrapport Granskning av mål- och resultatstyrning
10. Revidering av arvodesreglemente
11. Redovisning av 2018 års partistöd
12. Beredskap inom deltidsorganisationen
13. Riktlinjer för detaljplaneprocessen
14. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
15. Planeringsdirektiv 2020 - 2023 för räddningsnämnden
16. Tecknande av borgensåtagande
17. Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2018. Kommunstyrelsens yttrande över revisionsgranskningen
18. Förslag till revidering av mål- och resultatstyrning 2019-2020
19. Begäran om entledigande: Charlotte Smedlund (V) samt fyllnadsval
20. Kommunplan 2020 – 2022 - Sanna Rickardsson, Ekonomichef
21. Val av nämndemän 2019
22. Begäran om entledigande: Samuel Davidsson (KD)
23. Likviditetsplanering
24. Medborgarförslag: Borttagande av avgift för handläggning av kompostering av hushållsavfall
25. Begäran om entledigande: Folke Johansson (M)
26. Begäran om entledigande: Annie Fredriksen (S)
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018