- Mötet öppnas - Arne Ottosson (M) - Upprop
- Godkännande av föredragningslista
- Val av justerare samt dag för justering
2. Val av kommunfullmäktiges presidium
3. Överföring av investeringsbudget 2017 – 2018
4. Motion ang veckodag för kommunfullmäktigemöten
5. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner, oktober 2018
6. Inre befäl i beredskap
7. Delårsrapport januari-juni 2018 SÅM (Samverkan Återvinning Miljö)
8. Höjning av solidarisk borgen mellan medlemskommunerna för kommunalförbundet
9. Kommunfullmäktiges sammanträden 2018 samt 2019
10. Ekonomisk uppföljning, Tertialbokslut 2. Redovisning av Else-Britt Annmo, ekonomichef
11. Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:116 "Ballhusbyn"
12. Interpellation angående samarbete med Attendo
13. Val av valberedning
14. Begäran om entledigande, Harun Odowa (KD)
15. Motion ang eventuell etablering av vårdbolaget Attendo i Gnosjö kommun
16. Medborgarförslag: Utökning av morgonsimmet i Töllstorpshallen
17. Delgivning, strandskyddsdispens
18. Val av kompletterande nämndeman
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018