- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Birgitta Johannesson presenterar sin bok "Den första bebyggelsen i Gnosjö samhälle"
3. Dagverksamheten Rosendal
4. Motion om att utreda möjligheten och kostnaden för att återinföra egentiden i särskilda boenden
5. Remiss av Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035
6. Höjning av investeringsbudget för utbyggnad av Biobädd Gnosjö reningsverk
7. Motion om arvoden till ordföranden i nämnder och utskott
8. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
9. Kvartersnamn Strandudden
10. Revidering av valnämndens reglemente
11. Val av revisorer för Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik
12. Tillsättande av arvodesberedning för mandatperioden 2019-2022
13. Revisionsrapport Fastighetsunderhåll i Gnosjö kommun - Klas-Göran Park (S). Ordf. revisionen
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018