- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare
2. Information om tillgänglighetsfrågor
3. Utbetalning av partistöd för 2018
4. Förstärkning i organisationen - översyn av organisationen
5. Begäran om entledigande samt fyllnadsval, Anders Olsson (S)
6. Fyllnadsval efter Jan Sandberg (M)
7. Delgivning, strandskyddsdispens
8. Delgivning
9. Interpellation angående sänkningen av personaltätheten på våra äldreboenden
10. Enkel fråga om kommunens ekonomi
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018