- Mötet öppnas -
- Upprop -
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Bo Clenow informerar om Gnosjö Hjälpers verksamhet
3. Revisionsgranskning: Debiteringsrutiner inom äldreomsorgen
4. Motion om att införa sommarkollo för äldre
5. Utredning skolstruktur
6. Kommunutvecklingsberedningens förslag angående Gnosjö kommuns klimatarbete
7. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - allmänpolitisk debatt
8. Fyllnadsval, val av revisor
9. Delgivning, strandskyddsdispens
10. Delgivning
11. Motion ang förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag samt barnens rätt till inflytande över sin utbildning
12. Begäran om entledigande, Kristoffer Karlsson (S)
13. Motion ang den ohållbara bostadssituationen i Gnosjö kommun
14. Motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri enligt Eskilstunamodellen
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018