- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare
2. Ny styrmodell för kommunens verksamhet - Samanthi Kahn, utvecklingsledare
3. Riktlinjer för representation
4. Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i löneprocessen
5. Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Marås
6. Inpasseringsspärr, kommunhuset
7. Tecknande av borgensåtagande
8. Årlig bedömning om hur kommunen uppfyllt sin tillsynsplikt över Fastighets AB Järnbäraren avseende 2017
9. Uppföljning av handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet
10. Bokslut 2017 Räddningsnämnden
11. Integrationsstrategi
12. Delgivning, strandskyddsdispens
13. Motion om att ingå överenskommelser (IOP) med civilsamhället
14. Motion ang veckodag för kommunfullmäktigemöte
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018