Mötet öppnas
Upprop
Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Val av kommunfullmäktiges presidium
3. Val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser m m 2019 - 2022
4. Gnosjö kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress 2019
5. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning
6. Revidering av Kommunplan 2019 - 2021
7. Revidering av nämndplaner 2018 och 2019 samt kommunplan 2018 inkl. viktningsmodell
8. Taxor 2019
9. Taxor och avgifter för räddningsnämnden 2019
10. Taxa för renhållning 2019
11. Offentlig toalett och cykelcentral i Hillerstorp
12. Överföring av budgetmedel från lönerevisionen
13. Riktlinjer för representation
14. Utökning av parkering med mera vid Bokskogens förskola
15. Inköp av fastigheten Hornabo 1:64
16. Beredskap inom deltidsorganisationen
17. Räddningsnämndens helårsprognos 2 med budgetuppföljning per den 31 augusti 2018
18. Styrdokument för samspel mellan pollitik och tjänstemän
19. Riktlinjer för styrdokument
20. Framställan om medel från Kamratstödet Gnosjö
21. Arvodesreglemente, mandatperioden 2019 -2022
22. Komplettering av bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18)
23. Skattesats för 2019
24. Principer för inkallande av ersättare
25. Val av kompletterande nämndeman
26. Fyllnadsval, Ronny Andersson (SD)
27. Delgivning
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018