1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
Tyvärr inget ljud i början: 2. Information från kommunutvecklingsberedningen 2014-2018, Bjarne Persson
Ljudet tillbaka: 2. Information från kommunutvecklingsberedningen 2014-2018, Bjarne Persson
3. Information om kommunens kvalitet i korthet (KKIK), Samanthi Kahn, Linda Ljungkvist och Camilla Hansson
4. LOV-ersättning 2019
5. Upphörande av Integrationsrådet
6. Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen GDPR
7. Investerings- och driftbudget för vägstyrelserna
8. Beredskap inom deltidsorganisationen i Smålandsstenar
9. Tillsättande av arvodesberedning för mandatperioden 2019-2022
10. Delgivning av SÅM:s protokoll 2018-11-13
11. Önskemål om utredning om fasta arvoden till revisionens ledamöter
12. Kompletterande valärenden
13. Medborgarförslag: Fritt badkort för personer som har LSS-stöd
14. Medborgarförslag: Cykelväg Gnosjö - Nissafors – Hestra
15. Delgivning, strandskyddsdispens
16. Val av kompletterande lekmannarevisor för Fastighets AB Järnbäraren avseende 2018

31 januari 2019 - Ärende 1 uteblivet, ärende 2 delvis uteblivet p.g.a. tekniska problem med ljudet.

31 januari 2019 - Ärende 1 uteblivet, ärende 2 delvis uteblivet p.g.a. tekniska problem med ljudet.

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018