- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Sänkt bemanning inom äldreomsorgen (åtgärdsplan för att få budget i balans)
3. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
4. Kommunplan 2018 - 2020 med budget för 2018
5. Uppföljning av intern kontroll 2017, kommunsammanställning
6. Föreskrifter för avfallshantering
7. Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län
8. Beredskap inom deltidsorganisationen
9. Räddningsnämndens redovisning av händelsestatistik.
10. Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2017 med revisionsberättelse
11. Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 2:69
12. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner, april 2018
13. Inrättande av Eva och Roland Norles stiftelse för musikutbildning
- Mötet återupptas efter ajournering - 14. Årsredovisning för Kulturarv Marieholm ekonomisk förening 2017
15. Årsredovisning 2017 för Gnosjö kommun
16. Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2017 för kommunens verksamhet
17. Begäran om entledigande, Morgan Nilsson (MP)
18. Delgivning, strandskyddsdispens
19. Delgivning, Fairtrade
20. Motion ang. fria pedagogiska måltider för förskole- och särskolepersonal
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018