- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Allmänpolitisk debatt
3. Viktningsmodell för kommunens mål
4. Inköp av fastigheten Töllstorp 1:170
5. Reglemente för vägstyrelser i Gnosjö kommun
6. Motion angående möjligheterna för Gnosjö kommun att bli en del av det finska förvaltningsområdet
7. Finnvedens samordningsförbunds Årsredovisning med bokslut 2017 och revisionsberättelse
8. Stadgar för Kulturarv Marieholm ekonomisk förening
9. Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
10. Detaljplan för fastigheten Gårö 1:14
11. Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
12. Årsredovisning, revisionsberättelse för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för år 2017
13. Årsredovisning och revisionsberättelse Finnvedens samordningsförbund 2016
14. Fyllnadsval, Morgan Nilsson
15. Interpellation angående egendomligt bemötande av socialutskottet
16. Delgivning
17. Motion angående långsiktig finansiering av Arbetsmarknadenhetens verksamhet
18. Motion om att utreda möjligheten och kostnaden för att återinföra egentiden i särskilda boenden
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018