- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslista.
2. Utdelning av arkitekturpris
3. Taxa gällande försäljning av korttidsvårdsplatser
4. Kommunplan 2018 - 2020 med budget för 2018
5. Kommunplan 2019 - 2021
6. Motion om att införa Vita Jobb-modellen i Gnosjö
7. Utredning om införande av medborgarförslag i kommunfullmäktige.
8. Förstärkning i organisationen - översyn av organisationen.
9. Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län.
10. Uppföljning av intern kontroll 2017, kommunsammanställning.
11. Revisionsrapport: Granskning av målstyrning som grund för god ekonomisk hushållning.
12. Revisionsrapport: Införande av komponentredovisning inom fastighetsområdet.
13. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2019.
14. Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:116 "Ballhusbyn".
15. Ekonomisk uppföljning,Tertialbokslut 1.
16. Begäran om entledigande, Ronny Andersson (SD).
17. Interpellation angående egendomligt bemötande av socialutskottet.
18. Delgivning, Kulturarv Marieholm.
19. Delgivning, strandskyddsdispens.
20. Utökad borgen för Kamratstödet ek förening
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018