- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Information om arbetet med Agenda 2030
3. Motion ang eventuell etablering av vårdbolaget Attendo i Gnosjö kommun
4. LOV-ersättning 2019
5. Motion om att uppmana upphandlings/inköpsenheten till inköp av svenskt- och lokalproducerat kött
6. Utvärdering av gratis bygglov
7. Årlig bedömning om hur kommunen uppfyllt sin tillsynsplikt över Fastighets AB Järnbäraren avseende 2018
8. Tecknande av borgensåtagande
9. Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:111 med flera (Thule)
10. Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 2:77 med flera (Axelent)
11. Direktiv för kommunutvecklingsberedningen mandatperioden 2019 - 2022
12. Revisionsrapport Granskning av mål- och resultatstyrning
13. Begäran om entledigande, Britt-Marie Hellman
14. Val av styrelse för Fastighets AB Järnbäraren
15. Motion ang avveckling av LOV-systemet
16. Motion ang utveckla musikskolan till en kulturskola
17. Delgivning, strandskyddsdispens
18. Skifte av platser i valnämnden
19. Fyllnadsval, nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018