- Mötet öppnas -
1.Val av justerare samt dag för justering.
- Upprop -
- Godkännande av föredragningslista.
2. Information om Science Park Jönköpings län. Information av Gustav Österström, Fredrik Göransson och Ingalill Ebbesson.
3. Skrivelse från Konkurrensverket: Gnosjö kommun – köp av entreprenadtjänster.
4. Medborgarförslag: Fritt badkort för personer som har LSS-stöd.
5. Årsredovisning för Kamratstödet ekonomisk förening 2018. Information av Sture Jonsson.
6. Utvärdering av regelverk för medborgarförslag.
7. Begäran från Fastighets AB Järnbäraren om att utse kommunal representant till Österskogs boförening.
8. Kommunfullmäktiges sammanträden 2020.
9. Medborgarförslag: Trafiksituationen på Torggatan i Hillerstorp.
10. Medborgarförslag om busstrafiken i Gnosjö tätort.
11. Delgivning, strandskyddsdispens.
12. Delgivning
13. Delgivning
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018