- Mötet öppnas - Upprop
1.Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslista
2.Tolkning av beslut om gratis bygglov.
3. Beslut om budget och den framtida processen med att etablera ett länsgemensamt
4. Revisionsrapport: Uppföljning av tidigare genomförda granskningar av intern kontroll.
5. Redovisning av 2017 års partistöd.
6. Motion angående långsiktig finansiering av Arbetsmarknadenhetens verksamhet.
7. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2018, Kommuninvest.
8. Reviderat KomHem-avtal.
9. Beredskap inom deltidsorganisationen i Smålandsstenar.
10. Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2017.
11. Årsredovisning 2017 Stiftelsen J.E Hylténs Metallvarufabrik. Information av Folke Johansson.
12. Ombudgetering av investeringsanslag 2017 – 2018.
13. Fyllnadsval, Morgan Nilsson (MP).
14. Delgivning, strandskyddsdispens.
15. Delgivning.
16. Begäran om entledigande, Emil Erlandsson (SD).
17. Motion om att uppmana upphandlings/inköpsenheten till köp av svenskt- och lokalproducerat kött
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018