- Mötet öppnas - Upprop -
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan
2. Utdelning av kulturstipendium, ungdomsledarstipendium och miljövårdsstipendium 2019
3. Strategi för lokalförsörjning för Gnosjö kommun till och med 2030
4. Framtagande av placeringspolicy för förvaltning av pensionsmedel
5. Revidering av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020
6. Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning
7. Revidering av arvodesreglemente
8. Aktualitetsprövning av den kommunövergripande översiktsplanen
9. Motion om behov av fler hyresrätter
10.. Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen av överförmyndaren i Gnosjö kommun
11. Uppföljning av personalchefsfrågan
12. Gnosjöregionens Näringslivsråd (GNR), upphörande av redovisningar
13. Riktlinjer mot mutor och bestickning
14. Taxor 2020
15. Interpellation ang förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag, samt barnens möjlighet till inflytande över sin utbildning
- Avslutning - Johan Malm (C), ordförande
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018